Konzistence betonu

Konzistencí čerstvého betonu rozumíme odpor proti přetváření. Konzistence vyjadřuje, jak moc je čerstvý beton tekutý nebo naopak sypký. Konzistence je rozdělena do několika tříd a to podle použité metody zkoušení.
Zkoušení konzistence betonu se provádí 4 základními metodami:
  • Podle stupně zhutnění
  • Podle sednutí kužele
  • Podle rozlití
  • Podle zkoušky VeBe

Zkouška konzistence betonu podle stupně zhutnění

Tato metoda určení konzistence je vhodné pro betonové směsi, ve kterých je kamenivo s většími zrny než 63mm. Betonem se naplní odměrná nádoba a pomocí vibračního stolu nebo ponorného vibrátoru se beton zhutní. Rozdíl výšky hladiny betonu v nádobě nám poté určí stupeň konzistence.

Zkouška konzistence betonu sednutím kužele - Abrams

Zkouška konzistence pomocí sednutí kužele není vhodná při použití kameniva v betonu větší než 40mm. Zkušební nádobu nejprve naplníme do 1/3 objemu a zhutníme 25 vpichy propichovací tyče. Toto opakujeme i dalších 2 vrstev, dokud není zkušební nádoba (kužel) naplněná beton po okraj. Po odstranění zkušební nádoby se během 5 až 10 sekund změří sednutí – tedy rozdíl mezi původní a sednutou výškou. Výsledný kužel by měl být symetrický a neporušený. Touto zkouškou dělíme konzistenci betonu na S1, S2, S3, S4 a S5.

Zkouška konzistence betonu rozlitím

Beton se pomocí zednické lopatky nebo jiné dostupné nádoby nalije do zkušební nádoby (Abramsův kužel). Zkušební nádoba se zvedne a beton se rozlije po ploše. Pomocí metru nebo pravítka změříme průměr rozlitého betonu ve dvou vzájemně kolmých osách. Podle rozlití se klasifikuje konzistence na F1 až F6. Pokud je průměr rozlití větší nebo roven 600mm hovoří se tzv. samozhutnitelném betonu.

Zkouška konzistence betonu pomocí VeBe

Při zkoušce konzistence přístrojem VeBe se čerstvý beton zhutní jako v případě zkoušky sednutím kužele, s tím rozdílem, že forma je umístěna v kruhové nádobě, která je pevně přichycena k vibračnímu stolku. Poté se forma rovnoměrným pohybem odstraní a pokud se vzorek i po odstranění formy nedotýká stěn nádoby zaznamená se sednutí betonu. Pak se průhledná kruhová deska spustí dolů až se dotkne betonu a opět se zaznamená sednutí betonu. Poté se spustí vibrace stolu současně se stopkami a měří se čas potřebný pro úplné dosednutí desky. Podle času se pak určí stupeň konzistence VeBe.

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

  • the pay
  • Raiffeisen bank
  • Visa & Mastercard
  • Cemex
  • Taš stappa